Privacyverklaring Jewiltwat.nl

Privacyverklaring Jewiltwat.nl

1. Algemeen

Jewiltwat.nl gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van Jewiltwat.nl diensten en producten. Jewiltwat.nl  verzamelt alleen die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om de dienstverlening van Jewiltwat.nl  aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren. De persoonsgegevens van de Jewiltwat.nl gebruiker worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd. Jewiltwat.nl hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Klachten en suggesties dienaangaande zijn zeer welkom en kunnen worden gericht tot Jewiltwat.nl, emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

2. Gegevens

Bij en/of na bezoek van website’s van Jewiltwat.nl , dan wel voor gebruik van dienstverlening van Jewiltwat.nl verzamelt Jewiltwat.nl twee soorten gegevens van de gebruiker:

• Verkeersgegevens, dit zijn statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek vanwebsite’s van Jewiltwat.nl, onder meer gegevens over het aantal bezoekers enwelke pagina’s worden bezocht.

• Persoonlijke gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, onder meer naam, emailadres, die de persoonlijke eigenaar zelf op site’s beheerd door Jewiltwat.nl  aan Jewiltwat.nl verstrekt heeft. De eigendom van de door Jewiltwat.nl verzamelde persoonsgegevens blijft toebehoren aan de gebruikers zelf, die deze zelf of middels daartoe aan Jewiltwat.nl verstrekt hebben.Jewiltwat.nl bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor Jewiltwat.nl deze verzamelt of verwerkt(zie verder sub 3). 

3. Doeleinden

Jewiltwat.nl verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen toelaten tot of informeren over de dienstverlening van Jewiltwat.nl. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt voor de communicatie met Jewiltwat.nl via website’s of andere communicatiemiddelen. Statistisch geanonimiseerde gegevens worden door Jewiltwat.nl  verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van Jewiltwat.nl en de gegevens zullen worden aangewend om de door Jewiltwat.nl  ontwikkelde en beheerde website’s en de dienstverlening van Jewiltwat.nl te optimaliseren. Als doel van verzameling van persoonsgegevens door Jewiltwat.nl  kan tevens gelden het beheer van de relatie tussen Jewiltwat.nl en de gebruiker het opoptimale wijze kunnen aanbieden van diensten van Jewiltwat.nl aan de gebruiker het management van de technische infrastructuur; beantwoorden van vragen en klachten en het verstrekken van inlichtingen en informatie aan gebruikers; het uitvoeren van marktstudies en markten gebruikersanalyses.Meer specifiek noemt Jewiltwat.nl  als doel voor de gegevensverwerking voor de door haar gebruikte authenticatie en autorisatie systemen:

 • Gepersonaliseerde toegang tot aangeboden diensten die binnen het netwerken/of op de website’s van Jewiltwat.nl  te vinden zijn:
 1. Identificatie van de gebruiker van het netwerk en/of de diensten van Jewiltwat.nl en het vaststellen van de daarmee gepaard gaande gebruiksrechten
 2. Het tot stand brengen van verbindingen tussen afzenders en geadresseerden
 3. Het verzenden van elektronische boodschappen
 4. Het onderhoud en beheer van het netwerk en/of diensten van Jewiltwat.nl
 5. Interne controle en beveiliging
 6. Onderzoek en statistiek ten behoeve van het gebruik van het netwerk en/of diensten van Jewiltwat.nl. 

4. Beveiliging

Jewiltwat.nl  draagt zorg voor een beveiliging als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Telecommunicatiewet van alle gegevensverzamelingen die mogelijk verkeer en/of persoonsgegevens bevatten, voor zover dergelijke verzamelingen in het kader van de internetdienstverlening van Jewiltwat.nl in het systeem vanJewiltwat.nl  alsmede in de door Jewiltwat.nl in verband daarmee gehouden administraties aanwezig zijn.Jewiltwat.nl  heeft ten behoeve van genoemde beveiliging de volgende fysieke maatregelen getroffen, inclusief organisatorische controle daarop:

 1. Inbraakalarm
 2. Kluis voor opslag gegevensbestanden
 3. Logische toegangscontrole met behulp van wachtwoord of pincode
 4. Automatische ligging voor toegang tot persoonsgegevens, inclusief een controleprocedure
 5. Firewalls.

Binnen de organisatie van Jewiltwat.nl  worden uit een gegevensverzameling slechts gegevens verstrekt aan personen die ingevolge hun taak die gegevens mogen ontvangen. Rechtstreekse toegang tot de verzameling hebben slechts functionarissen binnen de organisatie van Jewiltwat.nl die daartoe bevoegd zijn uit hoofde van hunfunctie. Jewiltwat.nl  neemt met betrekking tot de gegevensverzamelingen een geheimhoudingsplicht in acht.Verstrekkingen door Jewiltwat.nl  van persoonsgegevens aan derden vindt slechts plaats met in achtneming van het bepaalde sub 5. Van iedere verstrekking aan een derde wordt door Jewiltwat.nl  aantekening gemaakt, die tenminste één jaar wordt bewaard.

5. Verstrekking aan derden

Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker zelf aangegeven, verstrekt Jewiltwat.nl  geen persoonsgegevens aan derden. Indien de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken aan derden voortvloeit uit verplichtingen die Jewiltwat.nl  namens of ten behoeve van de gebruiker aangaat, wordt de gebruiker steeds om uitdrukkelijke toestemming voor verstrekking van persoonsgegevens met dat specifieke doel gevraagd. Binnen de organisatie van Jewiltwat.nl  zijn de persoonsgegevens van gebruikersalleen toegankelijk ten behoeve van de bedrijfsvoering en slechts voor personen die daartoe uit hoofde van hun functie bevoegd zijn (zie ook sub 4). Jewiltwat.nl  kan het beheer en bewerken van persoonsgegevens van gebruikers doen uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent Jewiltwat.nl  onder voorwaarden dat deze derde het bepaalde in dit reglement alsmede de geheimhoudingsplicht als opgenomen onder 4. in acht nemen. 

6. Cookies

Jewiltwat.nl kan gebruik maken van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn te beschouwen als data die door een webserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd om daarin te kunnen worden opgeslagen. Cookies stellen Jewiltwat.nl  in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot eenwebsite ontwikkeld en/of beheerd door Jewiltwat.nl , dan wel de diensten van Jewiltwat.nl . In de browserinstellingen kan de gebruiker en/of de schoolinstelling de mogelijkheid om cookies te ontvangen uitschakelen. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde diensten die Jewiltwat.nl  verleent niet meer kunnen worden gebruikt. Jewiltwat.nl  wendt cookies niet aan met het doel om profielen van gebruikers op grond van surfgedrag samen te stellen. 

7. Inzage

De gebruiker kan te allen tijde inzage krijgen in zijn of haar persoonsgegevens. De gebruiker heeft bovendien het recht om zijn of haar persoongegevens te corrigeren en/of te laten verwijderen. De privacyfunctionaris zal een verzoek tot inzage verifiëren en de indiener daarvan identificeren, alvorens inzage te geven en tot eventueel gevraagde wijziging daarvan over te gaan. Een wijzigingsverzoek van een gebruiker wordt door Jewiltwat.nl  binneneen termijn van 4 weken schriftelijk afgehandeld. Op grond van het hem toekomende recht van verzet, kan een gebruiker Jewiltwat.nl  verzoeken om de van hem opgeslagen persoonsgegevens te verwijderen. Een dergelijk verzoek wordt door Jewiltwat.nl  eveneens schriftelijk afgehandeld binnen een termijn van 4 weken. 

Joomla templates by a4joomla